Zámecké návrší volá o pomoc. Podpořte nás prosím.

Více informací

Smetanova Litomyšl o. p. s.

Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl
+420 461 612 575, +420 461 616 070
festival@smetanovalitomysl.cz
www.smetanovalitomysl.cz

Zámecké sklepení

Ivana Baarová
+420 724 063 041
baarova@smetanovalitomysl.cz

Kontaktní osoby

Jan Pikna, ředitel společnosti

+420 724 300 502, +420 461 612 575
pikna@smetanovalitomysl.cz

Vojtěch Stříteský, umělecký ředitel

+420 602 457 339, +420 461 612 575
stritesky@smetanovalitomysl.cz

Eva Piknová, ředitelka komunikace

+420 724 505 099
piknova@smetanovalitomysl.cz

Ing. Karel Kalousek, vedoucí techniky

+420 602 112 537, +420 461 614 791
kalousek@mslit.cz

MgA. Leoš Krejčí, vedoucí produkce

+420 602 712 164
krejci@smetanuvdum.litomysl.cz

Lenka Moravcová, vedoucí péče o návštěvníky

+420 737 110 916
moravcova@smetanovalitomysl.cz

Mgr. Iva Kleinerová, oddělení komunikace

+420 720 064 377
kleinerova@smetanovalitomysl.cz

Ing. Bc. Barbora Krejčí, oddělení komunikace

+420 724 063 039
barbora.krejci@smetanovalitomysl.cz

Mgr. Jana Bisová, oddělení komunikace

+420 607 050 485
bisova@smetanovalitomysl.cz

Eva Žáčková, produkce

+420 607 050 482
zackova@smetanovalitomysl.cz

Mgr. Eva Janů, produkce

+420 702 228 801
janu@smetanovalitomysl.cz

Miloš Filipi, technik

+420 724 063 040
filipi@smetanovalitomysl.cz

Jitka Nazdravetská, manažerka prodeje vstupenek

+420 602 457 338
nazdravetska@smetanovalitomysl.cz

Jana Flachová, ekonomka

+420 724 508 384
flachova@smetanovalitomysl.cz

Martina Soukupová, provozní zámeckých apartmánů

+420 725 981 646
recepce@smetanovalitomysl.cz

Ivana Baarová, provozní zámeckého sklepení

+420 724 063 041
baarova@smetanovalitomysl.cz

Mgr. Petra Jiráňová, Smetanova výtvarná Litomyšl

+420 724 675 417
info@vytvarnalitomysl.cz

Karel Telecký, manažer eventů

+420 723 743 760
telecky@smetanovalitomysl.cz

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.