Adventní neděle

Litomyšl v předvánočním čase je jako krajka na okně.

Andělské adventní neděle jsou tradiční součástí předvánočního času na Zámeckém návrší. Na krásně osvětlených stáncích sice nenakoupíte dárky pro své blízké, ale za to zde zažijete to, co je v tomto čase opravdu podstatné.

Smyslem adventních nedělí je zastavení v čase, který je zrychený, hektický a často během něj zapomínáme trávit dostatek času se svými blízkými. Výlet na Zámecké návrší je tak velmi dobrým nápadem jak se odpoutat od pečení, uklízení a nakupování. Že by vám tu byla zima se rozhodně bát nemusíte, proto přijďte klidně na celé odpoledne. Program nedělí se každoročně skládá z koncertů, při kterých jsou zapáleny ohně v k tomu určených koších. Se svařeným vínem nebo punčem v ruce se tak v příjemném teple oddáte kulturním zážitkům. Ohřát se můžete i v přilejhlé přístavbě piaristické koleje, kde probíhají divadla a program pro nejmenší. V překrásném prostředí barokního chrámu Nalezení sv. Kříže je umístěna výstava současných i historických betlémů. Kromě klasických dřevěných či papírových českých betlémů, uvidíte také betlémy španělské, nebo velmi současná díla z keramiky, textilu, korálků, drátů a jiných neobvyklých materiálů. Zvláště za slunečného počasí je úchvatým zážitkém podívaná z vyhlídky mezi věžemi chrámu, odkud buteme mít dění celých adventních nedělí jako na dlani. Až dostanete hlad nebo žízeň přivábí vás stovky světel, kterým jsou ozdobeny stánky. Ty sktrývají opravdové gurmánské speciality a pokud toužíte po něčem co jste v zimě ještě nezažili, můžet si opéct nad ohněm vlastní buřt.  V nedalekém Zámeckém sklepení je každoročně umístěna výstava vánočních ozdob. Budete možná překvapeni co vše lze vykouzlit ze skla a vybrané kousky tu můžete i zakoupit. Cesou zpátky se nezapomeňte zastavit u koz Bleskule a Adély, které každý rok tráví advent s námi na Zámeckém návrší. Děti jistě odcení možnost nakrmit je suchým chlebem.

Přijeďte či přijďte, dejte si na návrší sraz s přáteli a nezapomínejte, že adventní čas je především o vzájemnosti, přátelství a dobré pohodě:)
Těšíme se na vás.

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.