Jak se dostanete na Zámecké návrší v Litomyšli

CESTA NA UBYTOVÁNÍ NA ZÁMECKÉM NÁVRŠÍ

V případě, že Váš předpokládaný čas příjezdu na ubytování je až po zavírací době recepce, kontaktujte, prosím, s předstihem naší recepční a dohodněte se s ní na možnosti vyzvednutí klíčů od pokoje v naší úložné  schránce na klíče. Poté využijte následující pokyny. 

VYZVEDNUTÍ KLÍČE

Vyzvedněte si klíče od pokoje ve schránce umístěné na velkých dřevěných vratech z boku budovy Zámeckého pivovaru na adrese Jiráskova 133, 570 01 Litomyšl. Na parkovišti naproti u Muzea domečků, panenek a hraček je možné zdarma zaparkovat.

Schránka je označena logem Zámeckého návrší. Kód ke schránce a číslo pokoje Vám předem sdělí naše recepční. Klíče ve schránce budou označeny Vaším jménem. V případě, že ve schránce bude více klíčů, vyzvedněte si, prosím, pouze klíče, které jsou určené pro Vás. Poté schránku zavřete a otočte čísly tak, aby schránku nemohl otevřít nikdo cizí.

1) CESTA NA HOTELOVÝ A HOSTELOVÝ POKOJ

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Projděte skleněnými dveřmi před Vámi. Poté po Vaší levé ruce uvidíte dřevěné dveře a u nich opět čtečku na kartu. Přiložte kartu, vstupte a pokračujte po schodech nahoru. V prvním patře uvidíte velkou směrovací tabuli, podle níž již naleznete Váš pokoj.

2) CESTA NA BEZBARIÉROVÝ POKOJ (2.55)

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Po projití vraty po Vaší pravé ruce uvidíte dřevěné dveře. Přiložte kartu na černou kliku a vstupte. Projděte chodbou až dozadu. Zde se nachází výtah. Vyjeďte do druhého podlaží. Po výstupu z výtahu uvidíte dveře vlevo. Přiložte kartu ke čtečce a projděte chodbou až na konec, po levé straně najdete dveře od Vašeho pokoje.

3) CESTA DO APARTMÁNU UNESCO

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Projděte skleněnými dveřmi před Vámi. Na prvním nádvoří zámku se dejte doprava. Projděte kolem fontány a kovovu branou na horním nádvoří až k úřednickému domu čp. 134, kde se nachází Apartmán UNESCO.

Do budovy vstupte dřevěnými dvířky. Projděte chodbou až na konec. Otevřete dveře po Vaší pravé ruce a uvidíte bílé dveře vlevo. Ty odemkněte a vystoupejte po schodech nahoru.

4) CESTA DO UBYTOVÁNÍ ZA HUBIČKU

Nad schránkou si všimněte čtečky na kartu, přiložte k ní kartu, dveře se Vám odemknou. Projděte skleněnými dveřmi před Vámi. Na prvním nádvoří zámku se dejte doprava.Vedle prvních dřevěných dveří po Vaší pravici, kde se nachází také vstup do Rodného bytu Bedřicha Smetany, uvidíte čtečku na karty. Přiložte k ni kartu a vstupte dovnitř. Vyjděte po schodech nahoru. U bílých dveří opět přiložte kartu ke čtečce. Dejte se po schodech doleva. Po levé straně objevíte malá kovová dvířka, která vedou do ubytování Za Hubičku.

POKUD MÁTE OBJEDNANOU SNÍDANI

Snídaně se podává od 7:30 do 9:30 formou švédských stolů v prvním patře.

CHECK-IN A PLATBA

Check-in i platbu lze provést online prostřednictvím aplikace Alfred. Odkaz naleznete ve Vašem ubytovacím vocheru. Pokud nemáte tyto záležitosti vyřešeny online předem, druhý den po příjezdu se, prosím, dostavte na recepci vše vyřešit.

BRZKÝ ODJEZD

Pokud potřebujete odjet dříve, než bude recepce otevřená, vhoďte prosím klíč do bílé schránky na vnitřní straně vrat do Jiráskovy ulice.

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ POBYT

 

Odebírejte novinky z návrší

Vyplňte svůj e-mail a my se postaráme, abyste o chystaných akcích, výstavách, koncertech nebo festivalech věděli jako první.

Sledujte nás na sítích!

Spravujeme sice historické památky, ale zprávy nepíšeme brkem u svíček. To nejzajímavější pro vás ťukáme do statusů a sdílíme online. Mrkněte!


SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO MARKETINGOVÉ ÚČELY Subjekt údajů uděluje organizaci Zámecké návrší p. o., se sídlem Jiráskova 133, Litomyšl PSČ 570 01, IČO: 712 94 058, zapsané Krajským soudem v Hradci Králové, spisová značka Pr 1251, emailový kontakt: info@zamecke-navrsi.cz (dále jen „Správce”), souhlas se zpracováním svých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek: 1. Osobní údaje a citlivé osobní údaje, které budou zpracovány: - Titul, jméno a příjmení, emailová adresa, telefonický kontakt. 2. Účelem zpracování osobních údajů je přímý marketing, přičemž tento účel zahrnuje zejména: - zasílání vybraných obchodních sdělení s nabídkou služeb správce, a to všemi prostředky včetně užití elektronických prostředků komunikace ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (v platném znění); - zasílání pozvánek na odborné semináře, školení, veletrhy nebo veřejné akce, - zasílání neadresných obchodních sdělení, - provádění průzkumu a vyhodnocení trhu, - zařazení do marketingové databáze pro profilování a přímý marketing, - provádění segmentace (profilování) za účelem cílení marketingu dle konkrétních potřeb subjektu, například volby obchodních sdělení s ohledem na účast na aktivitách správce, zjištěné preference, věk a další informace zjištěné od subjektu. Uvedený souhlas subjekt údajů uděluje dobrovolně a s vědomím, že takto poskytnutý souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat, a to buďto písemným sdělením nebo prostřednictvím webových stránek Zámeckého návrší p. o. (Odběr výše uvedených informací je možné kdykoliv zrušit kliknutím na příslušný odkaz v patičce zprávy, nebo zasláním žádosti na adresu info@zamecke-navrsi.cz). 3. Doba zpracování osobních údajů je 2 roky od udělení souhlasu, případně do odvolání Vašeho souhlasu. Obchodní sdělení elektronickými prostředky jsou zasílány, jen pokud nedojte z Vaší strany k jejich odmítnutí. Osobní údaje nemohou být poskytnuty následujícím třetím osobám. Správce je oprávněn použít osobní údaje pouze v souladu s výše uvedeným účelem. Výše uvedený Správce je dále oprávněn poskytnout osobní údaje pouze subjektům spolupracujícím se správcem na dosažení primárního účelu, pro který je udělen tento souhlas. S takovými subjekty se Správce zavazuje uzavřít smlouvu obsahující stejné podmínky pro zpracování mých osobních údajů. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a adaptačního zákona, z. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění. Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně. Subjekt údajů dále prohlašuje, že si je vědom všech svých práv podle GDPR: - být na požádání informován o tom, jaké osobní údaje o jeho osobě Zámecké návrší p. o. zpracovává, pro jaký účel, o povaze případného automatizovaného zpracování a o příjemcích údajů (článek 15 GDPR); - ¬v případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Zámecké návrší p. o. provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s GDPR, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat Zámecké návrší p. o. o vysvětlení a/nebo požadovat odstranění takto vzniklého stavu, zejména se může jednat o opravu (článek 16 GDPR) nebo výmaz (článek 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování osobních údajů (článek 18 GDPR), případně podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů; - v případě, že subjekt údajů má zájem přenést své údaje jinému správci, získat od Zámeckého návrší p. o. osobní údaje, jejichž zpracování je provedeno automatizovanými prostředky, a předat je jinému správci osobních údajů (článek 20 GDPR); - vznést námitku proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu; pokud námitku vznese, nebudou už údaje pro tyto účely zpracovávány (článek 21 GDPR). Subjekt údajů si je vědom, že poskytnutí souhlasu se zpracováním Údajů pro účely uvedené v bodě 2 tohoto dokumentu je dobrovolné a není podmínkou uzavření smluvního vztahu s organizací Zámecké návrší p. o. Subjekt údajů rovněž může kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů Zámeckého návrší p. o. Ing. Klára Hudečková, a to elektronicky na adresu poverenec@litomysl.cz, nebo písemně na adresu: Bří Šťastných 1000, 570 01 Litomyšl.